De regeling Schoolleidersbeurs-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers in het voorgezet onderwijs

Privacy en Cookies

Cookies

Deze website gebruikt cookies. In onze cookiepolicy op www.voion.nl lees je hier meer over.


Privacyverklaring Schoolleidersbeurs-VO

Om de regeling Schoolleidersbeurs-VO te kunnen uitvoeren, heeft Voion (persoons)gegevens van jou nodig. Bijvoorbeeld jouw naam, jouw werkgever, jouw functie en jouw zakelijke e-mailadres. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als jij vinden we het belangrijk dat jouw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we jouw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Voion verwerkt voor de Schoolleidersbeurs-VO persoonsgegevens van de volgende personen:

Met welke doelen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Welke rechtsgronden zijn van toepassing?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van onderstaande rechtsgronden:

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor de uitvoering, afhandeling van de aanvraag, monitoring en evaluatie van de Schoolleidersbeurs-VO, verwerken we de volgende categorieën persoonsgegevens:

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

Voion krijgt de gegevens van jouzelf op het moment dat jij een aanvraag doet voor de Schoolleidersbeurs-VO. Maar soms ook via telefonisch contact, contact via e-mail of bezoek aan de website www.schoolleidersbeurs-vo.nl.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Wij hebben passende maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten Voion worden bekeken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen voor andere doeleinden dan hier beschreven. Voor de uitvoering van de Schoolleidersbeurs-VO maken wij gebruik van een externe dienstverlener. Deze partij verwerkt jouw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Voion hen voorschrijft.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens met een doel (zie ‘Met welke doelen verwerken we jouw persoonsgegevens?’). Omdat we moeten nagaan of je niet eerder al een aanvraag hebt ingediend voor de Schoolleidersbeurs-VO bewaren we jouw aanvraaggegevens voor de financiële verantwoording tot 7 jaar nadat sociale partners en het ministerie van OCW besluiten te stoppen met de Schoolleidersbeurs-VO. De gegevens voor de evaluatie en monitoring worden geanonimiseerd en we bewaren jouw gegevens niet langer dan we ze nodig hebben. We houden ons hierbij aan de wet.

Jouw rechten

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb je onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten lichten we hier verder toe:

Op welke manier kun je gebruik maken van jouw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kun je indienen via info@schoolleidersbeursvo.nl. Wij verwerken jouw verzoek binnen vier weken.

Recht van bezwaar

Maak je bezwaar tegen de (manier van) verwerking van jouw persoonsgegevens door Voion? Neem dan contact met ons op via info@schoolleidersbeursvo.nl. Blijf je het oneens met ons? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over hoe wij met jouw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Voion
Postbus 556
2501 CN Den Haag

info@schoolleidersbeursvo.nl
info@voion.nl

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Voion heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van Voion. De FG ziet er op toe dat de verwerking binnen Voion in overeenstemming is met de wet. Je kunt contact opnemen met de FG via fg@caop.nl.

Wijzigingen

Voion behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 1 augustus 2023.